Η πρωταρχική ανάγκη για διατήρηση της τροφής μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οδήγησε στη δημιουργία των αλλαντικών. Τα παλιά χρόνια, όταν γίνονταν τα χοιροσφάγια, οι άνθρωποι κατανάλωναν όσο κρέας μπορούσαν σε μία ημέρα, το υπόλοιπο όμως ήταν αδιανόητο (και ανόητο) να πεταχτεί. Έπρεπε να βρουν τρόπο να το διατηρήσουν σε βρώσιμη κατάσταση.